Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van opdrachtgevers aan Ledverlichtingtekoop

1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slecht worden afgeweken indien dit door Ledverlichtingtekoop uitdrukkelijk met de opdrachtgever schriftelijk overeen wordt gekomen.

1.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden tevens voor aanvullende- en vervolgopdrachten, alsmede voor offertes.

1.4 Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “opdrachtgever” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

Artikel 2 Offertes
2.1 Alle offertes van Ledverlichtingtekoop zijn vrijblijvend.

2.2 Bij het uitbrengen van een offerte wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die de opdrachtgever verstrekt en van het feit dat de opdrachtgever tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt welke voor de opdracht van belang zijn.

Artikel 3 Betaling
3.1 De betalingstermijn op de facturen van Ledverlichtingtekoop is betaling binnen veertien dagen na factuurdatum. Tenzij er uitdrukkelijk met de opdrachtgever schriftelijk anders overeen wordt gekomen. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

3.2 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het factuurbedrag een vertragingsrente verschuldigd van 15%, vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur.

3.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft om tijdig tot betaling van het factuurbedrag over te gaan dan is Ledverlichtingtekoop gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. Hiervoor is geen verdere ingebrekestelling vereist. 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,00.

3.4 Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Ledverlichtingtekoop nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld en nadat opdrachtgever een redelijke termijn voor nakoming heeft gekregen, haar werkzaamheden opschorten. Daarbij zij vermeld dat Ledverlichtingtekoop niet aansprakelijk is voor de schade die ontstaat als gevolg van de opschorting van werkzaamheden.

Artikel 4 Prijzen
4.1 De prijzen van Ledverlichtingtekoop zijn exclusief omzetbelasting

4.2 De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Ledverlichtingtekoop is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een levering, voor zover deze het directe gevolg zijn van het niet in acht nemen van nodige zorgvuldigheid, deskundigheid, vakmanschap door Ledverlichtingtekoop waarop bij het verrichten van haar werkzaamheden mag worden vertrouwd.

5.2 Iedere aansprakelijkheid van Ledverlichtingtekoop is beperkt tot het bedrag dat Ledverlichtingtekoop in het kader van de bewuste levering waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, heeft gefactureerd.

5.3 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als hiervoor bedoeld dienen, voorzien van een deugdelijke onderbouwing, binnen zes maanden na aanvang van het project van een mogelijke grond daarvan te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen aansprakelijkheden meer kan claimen.

5.4 Ledverlichtingtekoop is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de producten zoals gevolgschade, bedrijfsschade of andere indirecte schade richting opdrachtgever en afnemers.

5.5 In geval van het retour zenden van door Ledverlichtingtekoop verkeerd geleverde producten. Dient de opdrachtgever hier Ledverlichtingtekoop van op de hoogte te stellen. Producten komen retour in de originele verpakkingen en zonder aangebrachte modificaties. Opdrachtgever en Ledverlichtingtekoop gaan hiervoor in overleg. Na ontvangst van de goederen zal Ledverlichtingtekoop deze controleren op eerder genoemde punten en bij goedkeuring hiervan, indien nodig, een creditfactuur opstellen en toesturen.

5.6 In geval van het retour zenden van, door de opdrachtgever, verkeerd bestelde producten. Dient de opdrachtgever hier Ledverlichtingtekoop van op de hoogte te stellen. Opdrachtgever dient de producten retour te zenden in de originele verpakkingen en zonder aangebrachte modificaties. Na ontvangst van de goederen zal Ledverlichtingtekoop deze controleren op eerder genoemde punten en bij goedkeuring hiervan, indien nodig, een creditfactuur opstellen en toesturen. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor, door opdrachtgever, gemaakte kosten.

5.7 In het geval van het retour zenden van een product ter garantie. Dient de opdrachtgever hier Ledverlichtingtekoop van op de hoogte te stellen en het product retour te zenden in de originele verpakking en zonder aangebrachte modificaties. Ledverlichtingtekoop is niet aansprakelijk te stellen voor de retourkosten. Na ontvangst van de goederen zal Ledverlichtingtekoop deze controleren en bij goedkeuring, indien nodig, een creditfactuur opstellen en toesturen.

Artikel 6 Transport/levering
6.1 De leveringstijd op de orders van Ledverlichtingtekoop is afhankelijk per order en wordt uitdrukkelijk met de opdrachtgever schriftelijk overeen gekomen.

6.2 De opdrachtgever is verplicht de vervoerder op de hoogte te houden van het adres, waarop hij bereikbaar is.

6.3 Eventuele schade, welke gevolg zijn van het niet nakomen door de opdrachtgever van de verplichting uit lid 4, komen nimmer ten laste van Ledverlichtingtekoop

6.4 Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.

6.5 Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering.

6.6 De producten van Ledverlichtingtekoop tijdens de transport valt het onder de verzekering van de opdrachtgever tenzij er uitdrukkelijk met de opdrachtgever schriftelijk anders overeen wordt gekomen.

6.7 Wie betaalt voor de transport is afhankelijk per levering en wordt uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeen gekomen.

6.8 De door Ledverlichtingtekoop opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Ledverlichtingtekoop voor de uitvoering van de order nodig heeft in Ledverlichtingtekoop bezit zijn. De door Ledverlichtingtekoop opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.

Bij niet tijdige levering dient Ledverlichtingtekoop derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

6.9 Tenzij de opdrachtgever zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door Ledverlichtingtekoop

verzonden op de naar Ledverlichtingtekoop oordeel gunstige wijze met door Ledverlichtingtekoop te kiezen expediteurs voor risico voor de opdrachtgever.

Artikel 7 Garantie
7.1 Ledverlichtingtekoop maakt gebruik van een garantie van drie jaar voor haar producten.

7.2 De factuurdatum geldt als begin datum van de opdrachtgever zijn garantie.

7.3 Bij veranderen in of aan de geleverde producten van Ledverlichtingtekoop zal de garantie vervallen.

7.4 Ledverlichtingtekoop gaat niet akkoord met de garantie wanneer LED lampen verkeerd zijn aangesloten en/of voeding is gebruikt die niet specifiek voor LED bedoeld is.

7.5 De factuurdatum op de factuur van Ledverlichtingtekoop moet niet gewijzigd of onleesbaar zijn gemaakt.

7.6 Bij sprake van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etc. vervalt de garantie.

7.7 Ledverlichtingtekoop staat niet voor zijn garantie bij grove of opzet onachtzaamheid

7.8 Oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hogere wattage dan voorgeschreven wordt niet gezien als garantie.

7.9 Defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud valt het niet meer onder de garantie.

7.10 Ledverlichtingtekoop niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek vervalt de garantie.

7.11 Ledverlichtingtekoop hanteert bij de garantie de producten en niet de werkzaamheden die de opdrachtgever eraan gehad heeft.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Ledverlichtingtekoop behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

8.2 De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

8.3 Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

8.4 De opdrachtgever heeft niet het recht de niet betaalde artikelen in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

8.5 De opdrachtgever is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaald zaken te verzekeren en op Ledverlichtingtekoop verzoek deze verzekering aan te kunnen tonen.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Partijen zijn in geval van overmacht niet gehouden tot nakoming van zijn of haar verplichtingen die voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst. De partij die zich op overmacht beroept, dient dit zo spoedig mogelijk als mogelijk aan de partij mede te delen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: epidemieën waardoor een substantieel deel van het personeel van een der partijen niet meer in staat is werkzaamheden te verrichten of algehele stroomstoringen en/of storingen in kabel- of internetverbindingen van publieke aanbieder.

9.2 Indien de overmacht (situatie) langer duurt dan dertig dagen na de mededeling als bedoeld in het eerste lid, dan kan de meest gerede partij overgaan tot ontbinding van de overeenkomst.

9.3 partijen zijn in het geval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enige schade die ontstaat of ontstaan is als gevolg die overmacht situatie en/of de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10 Ontbinding, annulering/ opzegging
10.1 De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren/op te zeggen.

10.2 Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

10.3 Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

10.4 Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt/annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden/leveringen -20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

10.5 De opdrachtgever is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering/ opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.

10.6 Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 11 Toepasselijk recht
11.1 Op de rechtsverhouding tussen Ledverlichtingtekoop en haar opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Slechts de rechtbank te ’s-Hertogenbosch is bevoegd om van elk geschil tussen Ledverlichtingtekoop

en opdrachtgever kennis te nemen, dit tenzij Ledverlichtingtekoop de voorkeur geeft aan de beslechting door een andere rechtbank in Nederland.

Artikel 12 Geschillenbeslechting
12.1 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door Ledverlichtingtekoop verrichte leveringen worden berecht door bevoegde rechter in Nederland

Retour & Product Garantie
Om een snelle en correcte afhandeling van uw retourzending te regelen hanteren wij een retourprocedure. Deze bestaat uit twee soorten retour-afhandelingen, namelijk:

1. Retour van een ontvangen bestelling welke binnen 14 dagen door u wordt geretourneerd.

2. Retour van een product voor garantie binnen de 3 tot 5 jaar garantietermijn.

Procedure retour sturen binnen 14 dagen na ontvangst:

– Vraag een retournummer aan via ‘mijn retouraanvragen’ die u kunt vinden onder ‘mijn account’

en vermeld duidelijk de reden van retour.

– Vul de retouraanvraag volledig in.
– Per email wordt u op de hoogte gehouden.

– Schrijf het retournummer dat u na beoordeling van ons ontvangt duidelijk op het pakket, u kunt nu het

pakket versturen mits het voldoet aan de volgende eisen:

1. Alle producten zijn in originele staat en indien van toepassing niet gemonteerd geweest.

2. Alle producten en verpakkingen zijn onbeschadigd.

3. De producten dienen, in de originele verpakking, degelijk verpakt te worden in een omdoos.

4. Het pakket dient voldoende gefrankeerd te zijn.

(onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen)

5. Op de buitenzijde van het pakket (dus niet op de originele verpakking) dient duidelijk zichtbaar het
door ons toegekende retournummer te worden geschreven. Indien geen retournummer zichtbaar is
wordt uw pakket niet door ons aangenomen en retour afzender gestuurd!

Na ontvangst van pakket, zullen wij uw retourzending zo spoedig mogelijk behandelen en u hiervan per e-mail op de hoogte houden.

De kosten voor de retourzending zijn volledig voor rekening van de koper tenzij Ledverlichtingtekoop verkeerde goederen heeft verstuurd.

Terugbetaling.

Als het geretourneerde product voldoet aan bovenstaande voorwaarden zullen we zo spoedig mogelijk via de e-mail een creditnota opsturen. Voldoet het geretourneerde product niet aan onze voorwaarden, dan kunnen wij helaas het aankoopbedrag niet aan u crediteren.

Procedure retour sturen i.v.m. productgarantie binnen 3 of 5 jaar:

De garantietermijn van alle producten gekocht bij Ledverlichtingtekoop bedraagt 3 tot 5 jaar. Indien een door u gekocht product defect is geraakt, dient u de volgende procedure te volgen:

– Vraag een retournummer aan via ‘mijn retouraanvragen’ die u kunt vinden onder ‘mijn account’
en vermeld duidelijk de reden van retour.

– Vul de retouraanvraag volledig in.
– Per email wordt u op de hoogte gehouden.

– De kosten van de retourzending en vervang/montage kosten en risico’s zijn volledig voor rekening van

de koper tenzij anders overeengekomen. Franco of rembourszendingen worden niet aangenomen en

retour afzender gestuurd.

– Schrijf het retournummer dat u na beoordeling van ons ontvangt duidelijk op het pakket, u kunt nu het

pakket versturen mits het voldoet aan de volgende eisen:

1. De producten dienen, degelijk verpakt te worden in een omdoos.

2. Het pakket dient voldoende gefrankeerd te zijn.

(onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen).

3. Op de buitenzijde van het pakket dient duidelijk zichtbaar het door ons toegekende retournummer te
worden geschreven. Indien geen retournummer zichtbaar is, wordt uw pakket niet door ons
aangenomen en retour afzender gestuurd!

Na ontvangst van pakket, zullen wij uw retourzending zo spoedig mogelijk behandelen en u hiervan per e-mail op de hoogte houden. De kosten voor de retourzending, vervang/montage kosten en de risico’s zijn volledig voor rekening van de koper.

Opnieuw leveren.

Als het geretourneerde product door Ledverlichtingtekoop defect is bevonden en onder de garantie valt zullen wij het u indien nog leverbaar hetzelfde en anders een gelijkwaardig nieuw product leveren op kosten van Ledverlichtingtekoop

Garantie
Om een snelle en correcte afhandeling van uw retourzending te regelen hanteren wij een retourprocedure. Deze bestaat uit twee soorten retour-afhandelingen, namelijk:

Retour van een ontvangen bestelling welke binnen 14 dagen door u wordt geretourneerd.
Retour van een product voor garantie binnen de 3 tot 5 jaar garantietermijn.
Procedure retour sturen i.v.m. productgarantie binnen 3 of 5 jaar:
De garantietermijn van alle producten gekocht bij Ledverlichtingtekoop bedraagt 3 tot 5 jaar. Indien een door u gekocht product defect is geraakt, dient u de volgende procedure te volgen:

Vraag een retournummer aan via ‘mijn retouraanvragen’ die u kunt vinden onder ‘mijn account’ en vermeld duidelijk de reden van retour.
Vul de retouraanvraag volledig in.
Per email wordt u op de hoogte gehouden.
De kosten van de retourzending en vervang/montage kosten en risico’s zijn volledig voor rekening van de koper tenzij anders overeengekomen. Franco of rembourszendingen worden niet aangenomen en retour afzender gestuurd.
Schrijf het retournummer dat u na beoordeling van ons ontvangt duidelijk op het pakket, u kunt nu het pakket versturen mits het voldoet aan de volgende eisen:
De producten dienen, degelijk verpakt te worden in een omdoos.
Het pakket dient voldoende gefrankeerd te zijn. (onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen).
Op de buitenzijde van het pakket dient duidelijk zichtbaar het door ons toegekende retournummer te worden geschreven. Indien geen retournummer zichtbaar is, wordt uw pakket niet door ons aangenomen en retour afzender gestuurd!
Na ontvangst van pakket, zullen wij uw retourzending zo spoedig mogelijk behandelen en u hiervan per e-mail op de hoogte houden. De kosten voor de retourzending, vervang/montage kosten en de risico’s zijn volledig voor rekening van de koper.

Opnieuw leveren.
Als het geretourneerde product door Ledverlichtingtekoop defect is bevonden en onder de garantie valt zullen wij het u indien nog leverbaar hetzelfde en anders een gelijkwaardig nieuw product leveren op kosten van Ledverlichtingtekoop